Skatteregler

Hvorvidt man bliver omfattet af skattereglerne for elproduktionen afhænger af, om solcelleanlægget er tilsluttet elnettet eller om der udelukkende produceres el til hustanden (et såkaldt stand-alone solcelleanlæg).

hus1.pngNår solcelleanlægget ikke er tilsluttet elnettet skal elproduktionen til eget forbrug ikke beskattes. Yderligere er udgifter til anskaffelsen og drift af solcelleanlægget ikke fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. En stand-alone løsning kræver et påmonteret batteri og er en god løsning til hytter og kolonihavehuse, hvor der ikke er indlagt el.

Når solcelleanlægget tilsluttes elnettet, bliver ejeren automatisk selvstændig erhvervsdrivende. Det betyder, at elproduktionen er indkomstskattepligtig. Her har man to muligheder for opgørelse af den skattemæssige indkomst; standardmetoden og regnskabsmetoden.

Standardmetoden (skematiske regler)
Ved standardmetoden er de første 7.000 kr. af den årlige bruttoindtægt fra solcelleanlægget skattefri. Overstiger bruttoindkomsten fra anlægget 7.000 kr. skal man betale skat af de 60 % af indtægterne, som overstiger bundfradraget. 40 % af den del af indtægterne, der overstiger bundfradraget er således skattefrie og er beregnet til at dække samtlige udgifter til driften af solcelleanlægget.

Regnskabsmetoden
Ved regnskabsmetoden sker opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter skattelovens almindelige regler for opgørelse af erhvervsmæssig indkomst. Her skal der udarbejdes et almindeligt regnskab, hvor alle indtægter fra anlægget er fuldt skattepligtigt, samtidig med at udgifter til driften fuldt fradrags- og afskrivningsberettigede. Med regnskabsmetoden skal værdien af strømmen, som husstanden selv bruger, også medregnes som indtægter.

Er solcelleanlægget installeret på jorden eller på stativer på en bygning, kan de afskrives som driftsmidler, hvor man kan få en 25 % årlig saldoafskrivning. Er solcelleanlægget i stedet en integreret del af bygningen, anses anlægget som en installation og kan kun afskrives med 4 % årligt af anskaffelsessummen.

Læs mere om skattereglerne i denne publikation fra revisionsfirmaet BDO.

BoligJobplan
Med BoligJobplanen kan boligejere få skattefradrag på op til 15.000 kr. per voksen i husstanden årligt til den del af regningen, der udgør håndværkerudgifter. Dette skattefradrag giver mulighed for fradrag på udgifter til arbejdslønnen ved installation af et solcelleanlæg.